28.08.2014

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W bieżącym roku rozpoczęła się kolejna kadencja działalności  Zarządu PTN.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego oddziału odbyło się dn. 10 czerwca 2014 r w siedzibie Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Frekwencja była niska (udział w zebraniu wzięło  17 osób) - co znalazło zresztą odzwierciedlenie w korespondencji mailowej – jednak ze względu na konieczność wyłonienia delegatów na ogólnopolski Zjazd PTN w Szczecinie  zebranie musiało się odbyć w tzw. drugim terminie.
Ze względu na brak kandydatów prof. Kaźmierski wyraził zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego, a kolega dr n. med. Mikołaj Pawlak wyraził zgodę na objęcie na stanowiska skarbnika – to pozwoliło na utrzymanie ciągłości  działania oddziału i jednocześnie zapewniło możliwość reprezentowani neurologów województw wielkopolskiego i lubuskiego na Walnym Zgromadzeniu PTN w Szczecinie.
Sprawa jest istotna ponieważ do tej pory nasz region był dobrze reprezentowany w PTN – poprzez dotychczasowego Prezesa PTN  prof. dr hab. Wojciech Kozubskiego i Sekretarza PTN dr n. med. Jana P. Mejnartowicza, i w interesie nas wszystkich jest aby tę  obecność neurologów naszego regionu we władzach PTN podtrzymywać.
Na delegatów na Walne zgromadzenie PTN w Szczecinie wybrani zostali prof. R. Kaźmierski, dr hab. S. Michalak, dr hab. M. Łukasik, dr  med. J.P. Mejnartowicz, dr  med. A. Kalinowska-Łyszczarz,
Ze względu na niską frekwencję prof. R Kaźmierski zaproponował aby na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym naszego oddziału wybrać tylko minimalną liczbę członków zarządu (czyli 4 z przewidzianych  9 osób), tak aby utrzymać ciągłość działań oddziału.
Wobec powyższego do zarządu Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN weszli:
1.  dr Jolanta Florczak- Wyspiańska
2.  dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz,
3.  dr Mikołaj Pawlak, 
4.  dr Jan Paweł Mejnartowicz.
Na stanowisko przewodniczącego Oddziału  wybrano
prof. Radosława Kaźmierskiego
(protokół zebrania w załączeniu)
Proponujmy aby na jednym z pierwszych zebrań obecnej kadencji – kiedy jak wierzymy – frekwencja będzie istotnie większa przeprowadzić ponownie Zebranie Walne naszego Oddziału  i dokonać wyborów uzupełniających, szczególnie mile widziane byłby kandydatury kolegów z ośrodków poza akademickich, którzy chcieliby poświęć choć trochę czasu działaniom społecznym – tak aby Oddział PTN stał się forum dla wszystkich neurologów w regionie.
Jeśli będzie taka wola większości członków oddziału można też przeprowadzić wcześniejsze wybory całego zarządu Oddziału.

ZEBRANIA ODDZIAŁU WIELKOPOLSKO-LUBUSKIEGO PTN
Podstawową formą działalności Oddziału w nadchodzącej kadencji będą nadal zebrania PTN , jednak chcielibyśmy zaproponować nieco zmienioną formułę tych spotkań:

  • Po to aby zapewnić  możliwość uczestnictwa w zebraniach PTN wszystkim chętnym proponujemy aby zebrania przenieść do większej sali – zależnie od wybranego  terminu  wstępnie w grę wchodzą sale: w Centrum Kongresowo-Bibliotecznym UM lub w Centrum Biologii Medycznej UM – obydwa budynki zlokalizowane są u zbiegu ulic Przybyszewskiego i Rokietnickiej, z dostępem do parkingu.
  • Formuła zebrań ulegnie pewnym zmianom – przede wszystkim zebrania powinny pełnić funkcję edukacyjną, aktualizującą wiedzę oraz stać się  forum wymiany uwag, pytań i doświadczeń wszystkich neurologów oddziału.
Przewodniczący oddziału zaproponował, aby zebrania zaczynały się od
1) wykładu głównego wygłaszanego na istotny, ciekawy temat kliniczny przez jednego z naszych członków lub zaproszonego gościa o autorytecie co najmniej krajowym,
2) drugi moduł zebrania to seria wykładów szkoleniowych pt. „Co neurolog wiedzieć powinien” , zaproszeni goście – głównie specjaliści z innych dziedzin medycyny omawialiby tutaj istotne i zmieniające się dynamicznie zagadnienia dotyczące dziedzin, z którym na co dzień mamy do czynienia ale często nie ma czasu i możliwości aby dane zagadnienie zgłębić. Byłoby to cykl mini wykładów, np.  z zakresu kardiologii (podstawy Echokardiografii, diagnostyki wad serca i postępowania leczniczego z uwzględnieniem aspektów neurologii ;  zaburzenia rytmu serca –rozpoznawanie, konsekwencje dla terapii neurologicznej;  zawał serca itd.), zagadnienia psychiatryczne – szczególnie stany ostre spotykane w oddziałach i poradniach i sposoby postępowania w tych sytuacjach , choroby zakaźne układu nerwowego, zagadnienia neurochirurgiczne i inne w zależność  od zgłaszanych przez członków oddziału propozycji.  Sądzimy, że można by także zorganizować spotkania z przedstawicielami NFZ – na istotne tematy rozliczeniowe pojawiające się zarówno w warunkach poradni, jak i szpitali; czy też z prawnikiem - poruszające  ważne dla koleżanek i kolegów kwestie prawne. Proponowane przez członków PTN tematy można zgłaszać także na naszej platformie (zamieszczonej poniżej).

W tym module przewidziana byłby też dyskusja prowadzona  bądź to przez moderatorów wcześniej zgłoszonych do dyskusji „okrągłego stołu” oraz oczywiście także przez osoby zadające pytania z sali.
Konieczne jest uaktywnienie młodszych kolegów specjalizujących się w dziedzinie neurologii, tym bardziej, że nowy program specjalizacji obowiązujący od tego roku nakłada ponownie obowiązek uczestnictwa tych koleżanek i kolegów w zebraniach szkoleniowych towarzystwa naukowego (starsi koledzy pamiętają, że taki wymóg już był ale w kolejnych ewolucjach programu specjalizacji zniknął, teraz Ministerstwo Zdrowia przywróciło go w programie specjalizacji).

3) Wobec powyższego, trzeci punkt spotkania byłoby to przedstawienie -  głównie przez osoby specjalizujące się - interesującego  przypadku klinicznego (choć oczywiście zachęcamy też  kolegów posiadających już specjalizację do podzielenia się ciekawymi przypadkami).  Sama prezentacja powinna być krótka i merytoryczna - ok. 5 min. oraz oczywiście pytania i dyskusja.
  4) Ostatnia cześć zebrania zawierałaby krótkie przedstawienie nowych produktów przez firmy (przypuszczalnie nie unikniemy tego, ponieważ zebrania związane są z kosztami: wynajem sali, pokrycie kosztów przyjazdu zapraszanych wykładowców  spoza Poznania itd…). W tym punkcie raczej należałoby się skoncentrować na nowych lekach wchodzących do obrotu (a unikać omawiania kolejnych odmian generycznych znanych od lat leków). Myślimy, że warto byłoby też zapraszać firmy sprzętowe (radiologiczne, ultrasonograficzne, elektrofizjologiczne) ponieważ coraz więcej z nas w swojej działalności kupuje sprzęt diagnostyczny.

Całość zebrania powinna się zamknąć w 2 godzinach z 15 minutową przerwą.

Ze względu na to, że prawie wszyscy nasi członkowie pracują i większość z nas nie ma wiele czasu proponujemy aby zebrania odbywały się rzadziej ale gromadziły większa liczbę  koleżanek i kolegów.
Proponujemy aby w ciągu roku odbywało się około 6 zebrań (w tym jedno wyjazdowe organizowane przez oddział neurologii  spoza Poznania – chęć organizacji takich spotkań  niektóre ośrodki już zgłosiły)
Ze względu na relatywnie - w stosunku do liczby członków - niską frekwencję w ostatnich kadencjach proponujemy aby zebrania odbywał się nie tylko w innej lokalizacji ale też poza godzinami pracy większości osób.
Oczywiście nie jest możliwe ustalenie terminu odpowiadającego wszystkim, wobec czego reprezentując  zarząd naszego oddziału PTN proponuje internetowe głosowanie na poniższe propozycje terminów zebrań:
A.      Czwartki godzina 17.00 lub B.      Soboty godzina 10.00

Głosować można do 16 września 2014r (włącznie).

Po tym terminie zależnie od podjętej decyzji podejmiemy kroki zmierzające do wyboru sali na zebrania.

Licząc na odzew ze strony koleżanek i kolegów prosimy aby osoby, które nie podały swoich danych przesyłały na adres zarządu oddziału swoje adresy mailowe (formularz w załączeniu).
Informacja o pierwszym i kolejnych zebraniach będzie także dostępna na stronie internetowej
Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować ustępującemu Zarządowi za ofiarną i efektywną pracę na rzecz oddziału, a w szczególności dotychczasowemu Przewodniczącemu Panu  dr n. med. Adamowi Niezgodzie oraz Sekretarzowi Oddziału  Panu dr n med. Adamowi Szczucińskiemu.

Pozdrawiamy, w imieniu Zarządu Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN
prof. Radosław Kaźmierski
dr med. Mikołaj Pawlak
dr med. Jan. P. Mejnartowicz

Brak komentarzy: