11.11.2018

Zebranie szkoleniowe OWL PTN sobota 24.11.2018 r. o godz. 10:00

Zebranie szkoleniowe OWL PTN sobota 24.11.2018 r. o godz. 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8,

UWAGA tym razem w sali nr 2008.

Program zebrania: 

Prof. dr hab. Wojciech Kozubski - Encefalopatia wątrobowa w przebiegu ZZA - możliwości terapii

Prof. dr hab. Radosław Kaźmierski - Leczenie antykoagulacyjne w neurologii: jakie, dla kogo i kiedy?

Łączymy pozdrowienia prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski - Prezes OWL PTN


dr n. med. Jan P. Mejnartowicz - Sekretarz OWL PTN

30.08.2018

Stanowisko Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w sprawie projektu tzw. pilotażu leczenia metodą trombektomii mechanicznej udaru niedokrwiennego mózgu

Oddział Wielkopolsko-Lubuski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (OWL PTN) wyraża swoje zaniepokojenie faktem, że w projekcie rozporządzenia na temat pilotażu  leczenia udaru metodą trombektomii nie przewidziano żadnego ośrodka w województw wielkopolskiego i  lubuskiego (podobnie jak z łódzkiego czy zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego) (link do Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315350)
W związku z tym przedstawiamy poniżej list otwarty prof. Jarosława Sławka Prezesa PTN umieszczony w sieci oraz list prof. Radosława Kaźmierskiego, Przewodniczącego Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego, wysłany wczoraj w ramach konsultacji społecznych do Rządowego Centrum Legislacji.

W imieniu OWL PTN zwróciliśmy się też w tej sprawie do posłów-lekarzy naszego regionu i uzyskaliśmy już wstępną obietnicę posła na Sejm dr Krzysztofa Ostrowskiego wprowadzenia pod obrady Sejmu interpelacji poselskiej w tym zakresie.
Otrzymaliśmy też informację, że na dzień 03.09.2018 planowane jest spotkanie Konsultant Krajowej i Prezesa PTN z Ministrem Zdrowia.

W przypadku pojawienia się nowych informacji postaramy się poinformować o tym członków OWL PTN. 

prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski, Prezes OWL PTN
dr med. Jan P. Mejnartowicz, Sekretarz OWL PTN 
 
Tekst pisma prof. R Kaźmierskiego:
 
"Dotyczy:  projektu z dn. 24.08.2018r Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

W imieniu Oddziału Wielkopolsko -Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wyrażam głębokie zaniepokojenie oraz zdziwienie propozycją wdrożenia programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej w prezentowanej w projekcie rozporządzenia formie

Udar mózgu jest obecnie trzecią przyczyną zgonów na świecie i drugą (jako jednostka nozologiczna)  przyczyną zgonów w Polsce, jest także najczęstszą przyczyną ciężkiego inwalidztwa u  chorych po 40 roku życia (patrz m.in. Global Burden of Disease Study 2013 Lancet. 2015;385(9963):117-171).
Metoda trombektomii mechanicznej jest znacznie skuteczniejsza niż dotychczas stosowane metody leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, redukuje istotnie śmiertelność oraz zmniejsza poziom inwalidztwa. Skuteczność metody potwierdziło szereg badań klinicznych publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych świata (m.in. pięć publikowanych badań randomizowanych w N Engl J Med), ostatnio wykazano skuteczność tej metody w wybranych przypadkach nawet do 16 godzin i 24 godzin po wstąpieniu udaru (Badania DAWN i DEFUSE 3, także publikowane w N Engl J Med.).
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie zaopiniowała tę metodę,

Wobec czego zupełnie niezrozumiałe jest organiczne tylko  do 10 ośrodków (w tym 4 z województwa mazowieckiego) możliwości refundowanego ze środków publicznych leczenia udaru trombektomią mechaniczną. Zostały pominięte w propozycji rozporządzenia ośrodki, które już wykonują (pomimo braku formalnego finansowania) tego typu procedury oraz posiadają zdolności kadrowe i organizacyjne do realizacji tego typu terapii.
Metoda uznana świecie nie może być w Polsce traktowana jako pilotaż i powinna być ogólnie dostępna.
Pragnę zauważyć, że mieszkańcy województw wielkopolskiego i lubuskiego ( na którego terenie działa nasz oddział) będą całkowicie pozbawieni szansy na leczenie udaru nowoczesną metodą trombektomii  przez - co najmniej - najbliższe dwa lata.
Jest to istotna dyskryminacja obywateli naszego kraju.

Wnioskuję o wstrzymanie projektu pilotażu, zmianę programu poprzez włączenie znacznie większej liczby ośrodków do finansowania metody trombektomii ze środków publicznych oraz zmianę  kryteriów kwalifikacji do tej terapii – po dyskusji ze środowiskami fachowymi w tym zakresie."
Podpisano  Prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski
PrezesOddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Kierownik Kliniki Neurologii I Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu  im. prof. L. Bierkowskiego

  Tekst pisma prof. J Sławka:
"Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo,
Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za prace nad programem leczenia udarów mózgu w ostrej fazie za pomocą mechanicznej trombektomii.
 Środowisko neurologów polskich jest jednak zaniepokojone propozycją MZ,  dotyczącą wdrożenia programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii tylko w wybranych ośrodkach, z pominięciem wielu ważnych i dużych regionów jak np. Poznań, Szczecin, Białystok czy Łódź. 
Program ten nie był konsultowany z Polskim Towarzystwem Neurologicznym, mimo, że występowaliśmy  z prośbą o spotkanie z Ministrem Zdrowia kilkukrotnie od marca (vide list otwarty zamieszczony w Medexpresie sygnowany przeze mnie i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii, prof. Danutę Ryglewicz). 
Program leczenia za pomocą trombektomii mechanicznej działa już od ponad 2 lat w kilkunastu ośrodkach w Polsce, które nabrały w tym okresie odpowiedniego doświadczenia organizacyjnego oraz merytorycznego, a swoje osiągnięcia, nie odbiegające od wyników z ośrodków na zachodzie Europy czy w USA prezentowały na wielu konferencjach oraz w publikacji w Polish Journal of Neurology & Neurosurgery. Niestety prowadzenie dalej leczenia w tej formie, finansowanej przez szpitale kliniczne czy inne podmioty z uwagi na obciążenia 
kosztowe nie jest możliwe i powinno mieć charakter procedury gwarantowanej z budżetu centralnego.
Metoda leczenia za pomocą trombektomii nie budzi żadnych wątpliwości merytorycznych, należy do osiągnięć współczesnej medycyny i przynosi bardzo dobre efekty, potwierdzone aż 5 dużymi badaniami klinicznymi opublikowanymi w prestiżowym New England Journal of Medicine już prawie 3 lata temu.W naszej opinii metoda, która ratuje życie i zdrowie pacjentów, rutynowo stosowana w innych krajach powinna być dostępna także w Polsce i to w trybie natychmiastowym i powszechnym. Jesteśmy do niej logistycznie znakomicie 
przygotowani, posiadamy wyspecjalizowane zespoły neurologiczno-radiologiczne, system komunikacji i przesyłu pacjentów, podjęliśmy trud podzielenia Polski na regiony, aby ułatwić zespołom ratownictwa szybkie dowiezienie pacjenta do oddziału udarowego.
 W tej sytuacji niezrozumiałe jest i szkodliwe naszym zdaniem wprowadzanie systemu pilotażowego dla wybranych tylko regionów Polski, bo czego po nim oczekujemy? Pilotaż spowoduje, że w ciągu 2 lat jego trwania znaczna grupa chorych liczona w setkach pacjentów nie otrzyma odpowiedniego - SKUTECZNEGO leczenia, a tylko część w ośrodkach pilotażowych będzie leczona, co nie gwarantuje równego dostępu do metody o udowodnionej skuteczności. 
Można by zadać pytanie czy stentowanie naczyń wieńcowych w okresie zawału serca też powinno było być objęte pilotażem, kiedy dowody naukowe pokazywały jak skuteczna jest to metoda.
Neurolog jest osią w logistyce tej procedury, osobą, która musi podejmować decyzje i koordynować prace zespołu interwencyjnego. Pominięcie naszego środowiska w dyskusji na tak ważny temat jest nie do zaakceptowania.
Nie wiemy czemu ma służyć program pilotażowy i prosimy po raz kolejny o spotkanie  przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Konsultanta Krajowego w Ministerstwie Zdrowia oraz wstrzymanie procedury 
wdrażania programu pilotażowego w tej ograniczonej formie.


prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego"


19.06.2018

ANGELS INITIATIVE MEETING POLAND 2018

Oddział Wielkopolsko-Lubuski PTN z przyjemnością informuje, że w dniach 23-24.06. 2018 odbędzie się ANGELS INITIATIVE MEETING POLAND 2018
Spotkanie ma miejsce w IBB Andersia Hotel, Plac Andersa 3,  61-894 Poznań,
sobota od 13.00 do 19.30,
niedziela  od 8.00 do 16.15

Miło nam jest poinformować, że dla członków OWL PTN 10 miejsc jest nieodpłatnych.
Przewidywanych jest udział około 100 osób, jak można przypuszczać przypuszczać w większości członków OWL PTN (lub potencjalnych członków).

Zapisywać się można tylko drogą e-mailową, jednak z uwagi na ochronę danych osobowych, informację o e-mailu rozesłano tylko do osób zapisanych do grupy dyskusyjnej.