30.08.2018

Stanowisko Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w sprawie projektu tzw. pilotażu leczenia metodą trombektomii mechanicznej udaru niedokrwiennego mózgu

Oddział Wielkopolsko-Lubuski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (OWL PTN) wyraża swoje zaniepokojenie faktem, że w projekcie rozporządzenia na temat pilotażu  leczenia udaru metodą trombektomii nie przewidziano żadnego ośrodka w województw wielkopolskiego i  lubuskiego (podobnie jak z łódzkiego czy zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego) (link do Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315350)
W związku z tym przedstawiamy poniżej list otwarty prof. Jarosława Sławka Prezesa PTN umieszczony w sieci oraz list prof. Radosława Kaźmierskiego, Przewodniczącego Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego, wysłany wczoraj w ramach konsultacji społecznych do Rządowego Centrum Legislacji.

W imieniu OWL PTN zwróciliśmy się też w tej sprawie do posłów-lekarzy naszego regionu i uzyskaliśmy już wstępną obietnicę posła na Sejm dr Krzysztofa Ostrowskiego wprowadzenia pod obrady Sejmu interpelacji poselskiej w tym zakresie.
Otrzymaliśmy też informację, że na dzień 03.09.2018 planowane jest spotkanie Konsultant Krajowej i Prezesa PTN z Ministrem Zdrowia.

W przypadku pojawienia się nowych informacji postaramy się poinformować o tym członków OWL PTN. 

prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski, Prezes OWL PTN
dr med. Jan P. Mejnartowicz, Sekretarz OWL PTN 
 
Tekst pisma prof. R Kaźmierskiego:
 
"Dotyczy:  projektu z dn. 24.08.2018r Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie  programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej.

W imieniu Oddziału Wielkopolsko -Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wyrażam głębokie zaniepokojenie oraz zdziwienie propozycją wdrożenia programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej w prezentowanej w projekcie rozporządzenia formie

Udar mózgu jest obecnie trzecią przyczyną zgonów na świecie i drugą (jako jednostka nozologiczna)  przyczyną zgonów w Polsce, jest także najczęstszą przyczyną ciężkiego inwalidztwa u  chorych po 40 roku życia (patrz m.in. Global Burden of Disease Study 2013 Lancet. 2015;385(9963):117-171).
Metoda trombektomii mechanicznej jest znacznie skuteczniejsza niż dotychczas stosowane metody leczenia udaru niedokrwiennego mózgu, redukuje istotnie śmiertelność oraz zmniejsza poziom inwalidztwa. Skuteczność metody potwierdziło szereg badań klinicznych publikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach medycznych świata (m.in. pięć publikowanych badań randomizowanych w N Engl J Med), ostatnio wykazano skuteczność tej metody w wybranych przypadkach nawet do 16 godzin i 24 godzin po wstąpieniu udaru (Badania DAWN i DEFUSE 3, także publikowane w N Engl J Med.).
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pozytywnie zaopiniowała tę metodę,

Wobec czego zupełnie niezrozumiałe jest organiczne tylko  do 10 ośrodków (w tym 4 z województwa mazowieckiego) możliwości refundowanego ze środków publicznych leczenia udaru trombektomią mechaniczną. Zostały pominięte w propozycji rozporządzenia ośrodki, które już wykonują (pomimo braku formalnego finansowania) tego typu procedury oraz posiadają zdolności kadrowe i organizacyjne do realizacji tego typu terapii.
Metoda uznana świecie nie może być w Polsce traktowana jako pilotaż i powinna być ogólnie dostępna.
Pragnę zauważyć, że mieszkańcy województw wielkopolskiego i lubuskiego ( na którego terenie działa nasz oddział) będą całkowicie pozbawieni szansy na leczenie udaru nowoczesną metodą trombektomii  przez - co najmniej - najbliższe dwa lata.
Jest to istotna dyskryminacja obywateli naszego kraju.

Wnioskuję o wstrzymanie projektu pilotażu, zmianę programu poprzez włączenie znacznie większej liczby ośrodków do finansowania metody trombektomii ze środków publicznych oraz zmianę  kryteriów kwalifikacji do tej terapii – po dyskusji ze środowiskami fachowymi w tym zakresie."
Podpisano  Prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski
PrezesOddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Kierownik Kliniki Neurologii I Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu  im. prof. L. Bierkowskiego

  Tekst pisma prof. J Sławka:
"Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo,
Dziękujemy Ministerstwu Zdrowia za prace nad programem leczenia udarów mózgu w ostrej fazie za pomocą mechanicznej trombektomii.
 Środowisko neurologów polskich jest jednak zaniepokojone propozycją MZ,  dotyczącą wdrożenia programu pilotażowego leczenia ostrego udaru mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii tylko w wybranych ośrodkach, z pominięciem wielu ważnych i dużych regionów jak np. Poznań, Szczecin, Białystok czy Łódź. 
Program ten nie był konsultowany z Polskim Towarzystwem Neurologicznym, mimo, że występowaliśmy  z prośbą o spotkanie z Ministrem Zdrowia kilkukrotnie od marca (vide list otwarty zamieszczony w Medexpresie sygnowany przeze mnie i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii, prof. Danutę Ryglewicz). 
Program leczenia za pomocą trombektomii mechanicznej działa już od ponad 2 lat w kilkunastu ośrodkach w Polsce, które nabrały w tym okresie odpowiedniego doświadczenia organizacyjnego oraz merytorycznego, a swoje osiągnięcia, nie odbiegające od wyników z ośrodków na zachodzie Europy czy w USA prezentowały na wielu konferencjach oraz w publikacji w Polish Journal of Neurology & Neurosurgery. Niestety prowadzenie dalej leczenia w tej formie, finansowanej przez szpitale kliniczne czy inne podmioty z uwagi na obciążenia 
kosztowe nie jest możliwe i powinno mieć charakter procedury gwarantowanej z budżetu centralnego.
Metoda leczenia za pomocą trombektomii nie budzi żadnych wątpliwości merytorycznych, należy do osiągnięć współczesnej medycyny i przynosi bardzo dobre efekty, potwierdzone aż 5 dużymi badaniami klinicznymi opublikowanymi w prestiżowym New England Journal of Medicine już prawie 3 lata temu.W naszej opinii metoda, która ratuje życie i zdrowie pacjentów, rutynowo stosowana w innych krajach powinna być dostępna także w Polsce i to w trybie natychmiastowym i powszechnym. Jesteśmy do niej logistycznie znakomicie 
przygotowani, posiadamy wyspecjalizowane zespoły neurologiczno-radiologiczne, system komunikacji i przesyłu pacjentów, podjęliśmy trud podzielenia Polski na regiony, aby ułatwić zespołom ratownictwa szybkie dowiezienie pacjenta do oddziału udarowego.
 W tej sytuacji niezrozumiałe jest i szkodliwe naszym zdaniem wprowadzanie systemu pilotażowego dla wybranych tylko regionów Polski, bo czego po nim oczekujemy? Pilotaż spowoduje, że w ciągu 2 lat jego trwania znaczna grupa chorych liczona w setkach pacjentów nie otrzyma odpowiedniego - SKUTECZNEGO leczenia, a tylko część w ośrodkach pilotażowych będzie leczona, co nie gwarantuje równego dostępu do metody o udowodnionej skuteczności. 
Można by zadać pytanie czy stentowanie naczyń wieńcowych w okresie zawału serca też powinno było być objęte pilotażem, kiedy dowody naukowe pokazywały jak skuteczna jest to metoda.
Neurolog jest osią w logistyce tej procedury, osobą, która musi podejmować decyzje i koordynować prace zespołu interwencyjnego. Pominięcie naszego środowiska w dyskusji na tak ważny temat jest nie do zaakceptowania.
Nie wiemy czemu ma służyć program pilotażowy i prosimy po raz kolejny o spotkanie  przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Konsultanta Krajowego w Ministerstwie Zdrowia oraz wstrzymanie procedury 
wdrażania programu pilotażowego w tej ograniczonej formie.


prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego"


Brak komentarzy: