3.06.2010

Endarterektomia w porównaniu ze stentowaniem w zwężeniu tętnicy szyjnej - wyniki badania CREST

Dnia 26 maja 2010 na stronie internetowej New England Journal of Medicine opublikowano ostateczne wyniki badania CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial), w którym stwierdzono brak znamiennych różnic między tymi metodami pod względem występowania zdarzeń ujętych w punkcie końcowym badania.
CREST jest największym do tej pory przeprowadzonym prospektywnym badaniem z randomizacją porównującym te 2 zabiegi a objęto nim 2502 pacjentów z 117 ośrodków w USA i w Kanadzie.
Przy założeniu złożonego głównego punktu końcowego obejmującego dowolny udar mózgu (UM), zawał serca, śmierć w okresie okołozabiegowym lub tożstronnny udar mózgu, stwierdzono, że stentowanie wiązało się z 7,2% odsetkiem tych zdarzeń w porównaniu z 6,8% po zabiegu chirurgicznym, co było różnicą nieistotną statystycznie.
Stwierdzono jednak zróżnicowanie ryzyka indywidualnego. Po 30 dniach po stentowaniu odsetek powikłań była znamiennie wyższy na poziomie 4,1% w porównaniu z 2,3% po zabiegu chirurgicznym, przy czym występowanie ciężkiego UM nie różniło się znamiennie (występował w mniej niż 1% w obu grupach).
Przeciwnie, po CEA odsetek zawałów serca był wyższy na poziomie 2,3% w porównaniu z 1,1% po stentowaniu, co było różnicą znamienną statystycznie. Jednak, jak zauważają autorzy badania, jakość życia pacjentów po zawale był lepsza niż tych po UM.
Odsetek tożstronnych UM w czasie średniego okresu obserwacji wynoszącego 2,5 roku nie różnił się znamiennie i wynosił 2,4% dla endarterektomii i 2,0% dla stentowania. Badacze również przeanalizowali  wpływu wieku, i stwierdzili u osób młodszych nieco mniej niekorzystnych zdarzeń po stentowaniu, a u starszych osób - mniej po endarterektomii.

http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0912321

Brak komentarzy: