10.09.2006

Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W dniach 31 sierpnia do 3 września bieżącego roku odbył się w Łodzi XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Fot.1 i 2). W tym ważnym dla polskiego środowiska neurologicznego wydarzeniu aktywnie uczestniczyło wielu członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN.


Poniższy raport przybliży tym z Państwa, którzy nie mogli brać udziału w Zjeździe zakres w jakim Oddział Wielkopolsko-Lubuski był tam reprezentowany.


Członkiem Komitetu Naukowego Zjazdu był Profesor Wojciech Kozubski, który wygłosił także wykład w sesji satelitarnej 'Zapobieganie incydentom niedokrwiennym w aterotrombozie. Optymalna prewencja udaru niedokrwiennego mózgu' oraz współprzewodniczył sesji satelitarnej 'Czego możemy oczekiwać po farmakoterapii zespołów otępiennych - AD 2005'.


Profesor Mieczysław Wender przewodniczył sesji 'Choroby zapalne układu nerwowego' w ramach której wraz z Profesorem Jackiem Losym przedstawił wykład 'Czynniki zakaźne w autoimmunologicznych chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego' (W 19). W tej samej sesji dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz wygłosiła wykład 'Objawy ośrodkowe w zespole Guillain-Barrego u dzieci i młodzieży w oparciu o badania potencjałów słuchowych i wzrokowych' (W22).


Profesor Jacek Losy przewodniczył sesji 'Choroby demielinizacyjne', a dr hab. Radosław Kaźmierski sesji 'Choroby Naczyniowe'.


Wśród przewodniczących sesji plakatowych znaleźli się również przedstawiciele naszego Oddziału – Profesor Bożena Zgorzalewicz prowadziła sesję Tematy różne, dr Jarosław Zaremba - Choroby Naczyniowe, a dr hab. Małgorzata Zgorzalewicz - sesję Choroby zapalne układu nerwowego.


Kusy szkoleniowe prowadzili: Profesor Wojciech Kozubski – w ramach Terapii w chorobach neurologicznych - 'Farmakoterapia otępienia naczyniopochodnego', Profesor Jacek Losy Choroby demielinizacyjne - 'Immunopatologia stwardnienia rozsianego' oraz Dr hab. Radosław Kaźmierski - Choroby naczyniowe - 'Kompleks intima-media - czynnik ryzyka udaru' i Neurosonologia - 'Kompleks intima-media - technika badania i znaczenie kliniczne'.


Wystąpienia ustne przedstawione przez członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego znalazły się w sesjach poświęconych chorobom naczyniowym (U6), chorobom otępiennym (U 41, U44) i neuroonkologii (U104).


Liczne plakaty pochodzące ze środowiska wielkopolsko-lubuskiego przedstawiono w sesjach: Choroby naczyniowe (P12, P28, P31, P32, P34, P35, P36, P37, P44, P47, P48, P60), Choroby demielinizacyjne (P76, P80, P102), Padaczka (P112), Choroby układu pozapiramidowego (P140), Choroby otępienne (P170, P172, P173, P174, P184), Neuropatie (P191), Choroby naczyniowe II (P226, P236, P243), Choroby zapalne układu nerwowego (P 246) oraz Neuropsychologia i psychiatria (P 303).

Nową inicjatywą, jaka zaistniała podczas tegorocznego Zjazdu była zorganizowana przez Dr hab. Andrzeja Potemkowskiego ze Szczecina sesja Neurologia i Sztuka (Fot.3). W jej ramach pojawił się także ważny akcent związany z poznańską neurologią. Otóż dzięki wysiłkowi i staraniom dr. Jana Ilkowskiego zaprezentowano prace malarskie zmarłego dr Aleksandra Piechowskiego (Fot. 4, 5 i 6).


Materiały zjazdowe obejmujące streszczenia przedstawianych prac oraz kursów szkoleniowych opublikowano w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej (vol.39, 4 (supl.2)). Podane powyżej oznaczenia prac
(W - wykład, U - wystąpienie ustne, P - plakat) ułatwią ich odnalezienie.

Podczas Walnego Zgromadzenia Oddział Wielkopolsko 0 Lubuski reprezentowało 13 delegatów. Przewodniczenie Polskim Towarzystwem Neurologicznym w nowej kadencji rozpoczął Profesor Grzegorz Opala, a do Zarządu Głównego wybrany został Profesor Wojciech Kozubski.


Prezydentem elektem wybrano Profesora Krzysztofa Selmaja.


Podsumowując, należy podkreślić, że w tym niezwykle udanym spotkaniu polskich neurologów, które gościła Łódź zauważalna była obecność przedstawicieli Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN.


Przewodniczący Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN


Sławomir Michalak

Brak komentarzy: